Wydziałowy Zespół Doradczy ds. dobrostanu zwierząt

SKŁAD ZESPOŁU:

 • dr inż. Beata Głowińska - przewodnicząca  (beata.glowinska@pbs.edu.pl, tel. 52 3749754)
 • dr inż. Agata Dankowiakowska - członek (agata.dankowiakowska@pbs.edu.pl, tel. 52 3749728)
 • dr inż. Natasza Święcicka - członek (swiecicka@pbs.edu.pl, tel. 52 3749712)

Nadzór nad osobami sprawującymi opiekę nad zwierzętami utrzymywanymi w ośrodku oraz dobrostanem zwierząt (art. 24 Ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych z dnia 15 stycznia 2015 r.; Dz.U. poz. 266):

 • dr inż. Beata Głowińska - (beata.glowinska@pbs.edu.pl, tel. 52 3749754)

Nadzór weterynaryjny (art. 23 Ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych z dnia 15 stycznia 2015 r.; Dz.U. poz. 266):

 • dr Magdalena Michalska- (magda.mich@wp.pl, tel. 52 3749793)

ZADANIA:

Zgodnie z art. 25 Ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (Dz.U. poz. 266) z dnia 15 stycznia 2015 r. wydziałowy zespół doradczy ds. dobrostanu zwierząt realizuje następujące zadania:

 1. udzielanie porad:
  • w sprawach związanych z zapewnieniem dobrostanu zwierząt,
  • dotyczących obowiązku stosowania zasad zastąpienia, ograniczenia i udoskonalenia,
  • w sprawie:
   • znalezienia nowego opiekuna dla zwierząt, które nie będą wykorzystywane w procedurach,
   • prowadzenia rehabilitacji zwierząt dzikich przed przywróceniem ich do siedliska przyrodniczego,
  • w sprawach związanych z organizowanymi szkoleniami;
 2. opracowywanie i dokonywanie przeglądu wewnętrznych zasad postępowania ze zwierzętami utrzymywanymi w ośrodku;
 3. monitorowanie przypadków uśmiercania zwierząt w celu pozyskania narządów lub tkanek;
 4. monitorowanie dobrostanu zwierząt utrzymywanych w ośrodku;
 5. zgłaszanie podmiotowi, o którym mowa w art. 17 ust. 1, przypadków naruszenia dobrostanu zwierząt utrzymywanych w ośrodku i określaniu czynności, które należy podjąć w celu przywrócenia tego dobrostanu;
 6. kontrole przeprowadzania doświadczeń i ich wyników, z uwzględnieniem wpływu tych doświadczeń na wykorzystywane w nich zwierzęta, oraz ocenie zgodności przeprowadzanych doświadczeń z zasadami zastąpienia, ograniczenia i udoskonalenia.
  • Prowadzenie rejestru zezwoleń Lokalnej Komisji Etycznej (LKE) przy Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt Politechniki Bydgoskiej na prowadzenie doświadczeń na zwierzętach
  • Prowadzenie rejestru prowadzonych w siedzibie użytkownika doświadczeń, na których wykonanie nie jest wymagana zgoda LKE
  • Prowadzenie rejestrów osób wyznaczonych przez Kierownika Jednostki i odpowiedzialnych za planowanie, wykonywanie, uśmiercanie oraz sprawowanie opieki nad zwierzętami

WAŻNE INFORMACJE

Zgodnie z obowiązującą Ustawą o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych z dnia 15 stycznia 2015 r. (Dz.U. poz. 266), osoby ubiegające się o zgodę Lokalnej Komisji Etycznej na prowadzenie badań na zwierzętach (http://lke.pbs.edu.pl/) muszą wcześniej otrzymać od Kierownika Jednostki zarejestrowanej jako użytkownik (Dziekan

Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Politechniki Bydgoskiej) tzw. wyznaczenie do pełnienia w eksperymencie określonej funkcji. Dokument ten wydawany jest na wniosek osoby zainteresowanej (wnioski należy składać u Pani dr inż. Beaty Głowińskiej, pokój 13, ul. Mazowiecka 28; beata.glowinska@pbs.edu.pl, tel. 52 3749754).

Wzory wniosków o wyznaczenie oraz wzory dokumentów wymaganych do ubiegania się o zgodę na wykorzystanie zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych znajdują się na stronie MEiN

Istotne informacje dla wnioskodawców (m.in. wskazówki do wypełniania oraz terminy składania wniosków) znajdują się również na stronie Lokalnej Komisji Etycznej w Bydgoszczy.

Zgodnie z zarządzeniem Rektora UTP nr Z.63.2016.2017 z dnia 9 maja 2017 r., na każde doświadczenie nie wymagające zgody LKE, w ramach którego na terenie Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt prowadzone będą czynności z udziałem zwierząt wymagane jest uzyskanie zgody Dziekana. Wzór wniosku o wydanie takiego zezwolenia stanowi załącznik do powyższego zarządzenia (wnioski należy składać u Pani dr inż. Beaty Głowińskiej (pokój 13, ul. Mazowiecka 28; beata.glowinska@pbs.edu.pl, tel. 52 3749754).

Na stronie KKE znajdują się materiały, które mogą być przydatne dla osób planujących doświadczenia na zwierzętach (m. in.: informacje na temat platform współpracy, stosowania metod alternatywnych, poszukiwania źródeł finansowania, streszczenia nietechniczne, dobre praktyki, jak również przydatne linki oraz literatura)

AKTY  PRAWNE REGULUJĄCE ORAZ  ZWIĄZANE Z DOŚWIADCZENIAMI  NA ZWIERZĘTACH

 • USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
 • USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
 • DYREKTYWA Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/63/UE  z dnia 22 września 2010 r. w sprawie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych
 • USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
 • USTAWA z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie gatunków zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi (tekst jednolity)
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do niektórych gatunków zwierząt (Dz. U. z dnia 14 lipca 2006 r.)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie wykazu prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby (Dz. U. z dnia 21 lipca 2006 r.)
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie wykazu zwierząt z rzędu naczelnych niestanowiących potomstwa zwierząt z rzędu naczelnych hodowanych w niewoli (Dz. U. poz. 619)
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie szkoleń, praktyk i staży dla osób wykonujących czynności związane z wykorzystywaniem zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych (Dz. U. poz. 628)
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkoleń, praktyk i staży dla osób wykonujących czynności związane z wykorzystywaniem zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych (Dz. U. 2019.2540)
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach oraz lokalnych komisji etycznych do spraw doświadczeń na zwierzętach (Dz. U. poz. 630)
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie informacji dotyczących zwierząt wykorzystywanych w procedurach oraz trybu przekazywania tych informacji (Dz. U. poz. 1934)
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie minimalnych wymagań, jakie powinien spełniać ośrodek, oraz minimalnych wymagań w zakresie opieki nad zwierzętami utrzymywanymi w ośrodku (Dz. U. Poz. 2139)
 • Uchwała Nr 1/2015 Krajowej Komisji Etycznej ds. doświadczeń na zwierzętach w sprawie ujawniania składu badanych substancji we wniosku o wyrażenie zgody na przeprowadzenie doświadczenia na zwierzętach składanym do lokalnych komisji etycznych
 • Uchwała Nr 13/2016 Krajowej Komisji Etycznej ds. doświadczeń na zwierzętach w sprawie genotypowania i znakowania zwierząt
 • Uchwała Nr 14/2016 Krajowej Komisji Etycznej ds. doświadczeń na zwierzętach w sprawie najmniej bolesnych metod znakowania zwierząt
 • Uchwała Nr 15/2016 Krajowej Komisji Etycznej ds. doświadczeń na zwierzętach w sprawie wykorzystania zwierząt egzotycznych pochodzących ze sklepów zoologicznych
 • Uchwała Nr 17/2016 Krajowej Komisji Etycznej ds. doświadczeń na zwierzętach w sprawach związanych z wątpliwościami dotyczącymi zagadnienia stresu u zwierząt doświadczalnych
 • Uchwała Nr 14/2017 Krajowej Komisji Etycznej ds. doświadczeń na zwierzętach w sprawie nowego wzoru wniosku o udzielenie zgody na przeprowadzenie doświadczenia na zwierzętach
 • Zarządzenie Rektora UTP nr Z.63.2016.2017 z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie zasad postępowania w przypadku przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach kręgowych