Kontakt (SAS)

e-mail: sas.whibz@pbs.edu.pl

Prezes: 52 374 9374

Wiceprezes: 52 374 9713

Sekretarz: 52 374 9712

Skarbnik: 52 374 9740