Dr hab. inż. Dariusz Piwczyński, prof. PBŚ otrzymał tytuł profesora
25 sierpnia 2022

Prof. dr hab. Dariusz Piwczyński jest pracownikiem Uczelni, Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt, wcześniej Wydziału Zootechnicznego od 1991 r. Obecnie pracuje na stanowisku profesora PBŚ w Katedrze Biotechnologii i Genetyki Zwierząt. W roku 1996 obronił on pracę doktorską, zaś w 2009 roku uchwałą Rady Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt, ówczesnego Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego został mu nadany stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika. W trakcie pracy zawodowej prof. dr hab. Dariusz Piwczyński pełnił na macierzystym Wydziale szereg funkcji organizacyjnych, m.in. Prodziekana ds. Kształcenia, Prodziekana ds. Nauki oraz Kierownika Zakładu Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt. Od początku 2021 roku prof. dr hab. Dariusz Piwczyński sprawuje funkcje przewodniczącego Bydgoskiego Koła Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, będąc jednocześnie członkiem Zarządku Głównego. Zainteresowania naukowe prof. dr hab. Dariusza Piwczyńskiego koncentrują się wokół oceny zmienności genetycznej w populacjach owiec i bydła, wpływu automatycznego systemu doju na cechy produkcyjne i funkcjonalne krów oraz zastosowania nowoczesnych metod analizy statystycznej w opracowaniu danych z chowu i hodowli zwierząt gospodarskich. Obecny dorobek publikacyjny prof. dr. hab. Dariusza Piwczyńskiego stanowią 292 prace, w tym 147 oryginalnych prac twórczych. Prof. dr. hab. Dariusz Piwczyński realizuje zajęcia dydaktyczne w języku polski i angielskim z zakresu zastosowania narzędzi statystycznych w analizie danych biologicznych oraz technik komputerowych. Będąc pracownikiem Politechniki Bydgoskiej (wcześniej ATR i UTP) prof. dr. hab. Dariusz Piwczyński siedemnastokrotnie otrzymywał zespołowe nagrody JM Rektora, w tym 13 razy były to nagrody naukowe, naukowo-dydaktyczne lub naukowo-organizacyjne.

Pozostałe aktualności