EcoSET Closing Conference
07 września 2022

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich  jest organizatorem międzynarodowej konferencji naukowej realizowanej w ramach projektu

„EcoSET. Ecology, Science, Education and Technology. Umiędzynarodowienie Politechniki Bydgoskiej w obszarze nauki i edukacji”

realizowanego przez trzy wydziały PBŚ:  Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska oraz Wydział Sztuk Projektowych w ramach programu Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA).

Celem projektu EcoSET, którego zwieńczeniem jest wspomniana powyżej konferencja, jest trwała wymiana wiedzy, doświadczeń i odkryć pomiędzy uczelniami wyższymi i placówkami naukowymi na całym świecie. Ma to służyć zwiększeniu potencjału badawczego naukowców i wspólnemu wykorzystaniu infrastruktury placówek rozsianych po całym globie.

KONFERENCJA

Data: 12-14 września 2022 r.
Miejsce: Kampus Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, al. Prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz

Jednym z zadań projektu jest organizacja konferencji podsumowującej projektu. Podczas konferencji zostaną zaprezentowane wyniki i rezultaty dotychczasowej współpracy. Konferencja będzie również sposobnością do wymiany doświadczeń w obszarach: inżynierii lądowej i transportu, zootechniki i rybactwa, sztuk plastycznych i konserwacji dzieł sztuki.
Udział w konferencji zadeklarowało 57 uczestników, w tym 25 zagranicznych. Zaplanowano wygłoszenie 36 referatów.

Harmonogram konferencji EcoSET