Lokalna Komisja Etyczna ds. doświadczeń na zwierzętach

Termin najbliższego spotkania LKE w Bydgoszczy: 27 lutego 2024 r. o godzinie 9:30

Termin składania wniosków upływa z dniem 6 lutego 2024 r.

 

Spotkania Lokalnej Komisji Etycznej odbywają się raz w miesiącu. Termin spotkania oraz składania wniosków podawany jest na bieżąco na stronie LKE.

Każdy wniosek złożony po wyznaczonym terminie będzie rozpatrywany w następnym miesiącu.

Wnioski można składać na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt Politechniki Bydgoskiej w Bydgoszczy u sekretarza Komisji (pokój 427) lub w sekretariacie Wydziału (pokój 112)

UWAGA! Od 1 stycznia 2021 roku obowiązuje nowy wzór nietechnicznego streszczenia (NTS) w EXCEL, który jest dostępny na stronie Krajowej Komisji Etycznej 

Proszę o dokładne wypisywanie nietechnicznego streszczenia, gdyż program przesyłający do UE wychwyci braki i trzeba będzie je poprawiać. Nie wpisujemy identyfikatorów SND, kodów ICD, pól krajowych, termin OR i daty zatwierdzenia projektu.

UWAGA: Od 1 stycznia 2022 roku obowiązują nowe formularze wniosków 

UWAGA: INFORMACJE DLA WNIOSKODAWCÓW
 

 1. Wniosek wypełniamy w formacie Word, czcionką Times New Roman, wielkość czcionki - 12, odstęp między wierszami - 1,5;
 2. Wnioski należy wypełniać wg kolejnych punktów, dokładnie z podaniem dat i wypełnieniem nagłówka;
 3. Wniosek powinien być napisany językiem zrozumiałym dla wszystkich członków lokalnej komisji etycznej;
 4. Wniosek składamy do lokalnej komisji etycznej w trzech egzemplarzach z oryginalnymi podpisami oraz w formie elektronicznej drogą mailową w formie WORD, natomiast nietechniczne streszczenie w EXCEL i tylko elektronicznie (adres podany w kontaktach) lub na płycie CD/DVD;
 5. Do wniosku należy dołączyć kopie wyznaczeń w formie papierowej w 1 egzemplarzu, bez wersji elektronicznej;
 6. W rubryce, gdzie wymagane jest miejsce pracy, proszę podawać nazwę uczelni, wydział, katedrę i zakład;
 7. Należy wpisywać daty elektronicznie w miejscach, gdzie są wymagane z podaniem dnia, miesiąca i roku;
 8. Instrukcja wypełniania wniosków znajduje się na stronie KKE. Prosimy wypełniać wnioski zgodnie z tą instrukcją. Należy dokładnie i rzetelnie wypełniać wnioski, stosując się do wszystkich wymagań zawartych w przypisach umieszczonych pod tabelami. Poniżej zwracamy uwagę na kilka punktów (numeracja zgodna z punktami wniosku), które bardzo często są wypełniane niewłaściwie, co może stanowić dla Państwa dodatkową pomoc przy wypełnianiu wniosku.

 

punkt 3

 • jeśli doświadczenie przeprowadzane jest poza ośrodkiem użytkownika, to należy przedstawić tego uzasadnienie, w tym uzasadnienie naukowe, nawet jeśli wydaje się ono oczywistym,

punkt 4

 • niezbędne jest wskazanie celu naukowego (lub edukacyjnego) doświadczenia zgodnie z obowiązującą tabelą,
 • tekst musi być napisany w sposób zrozumiały dla niespecjalisty i zawierać nie więcej niż 250 słów,
 • w tekście nie należy opisywać szczegółowo planowanych procedur ale odwoływać się do nich poprzez podanie ich numerów, zgodnie z pkt. 5 wniosku,

punkt 5

 • należy podać uzasadnienie liczebności grup z powołaniem się na prawidłowości statystyczne. Nie jest wystarczające stwierdzenie, że np.: "zastosowano najmniejszą możliwą liczebność zwierząt zapewniającą minimalną ilość wyników wymaganą do przeprowadzenia wiarygodnej analizy statystycznej dla badań tego rodzaju" albo "planowana liczba zwierząt pozwoli na otrzymanie istotnych statystycznie wyników". Należy pamiętać, że zarówno zbyt duża jak i zbyt mała liczba zwierząt użytych w doświadczeniu jest błędem, np. dla porównań typu kontrola-test niezbędne jest chociażby wcześniejsze określenie mocy testu i wyliczenie minimalnej liczebności grupy koniecznej do otrzymania istotnych statystycznie wyników, przy założeniu określonej zmienności, różnicy między grupami itp.

Komisja nie wymaga przedstawienia pełnych, wielostronicowych analiz statystycznych ale we wniosku należy wyraźnie przedstawić na jakiej podstawie oszacowano liczebność grup.

 • jeśli grupę kontrolną stanowią zwierzęta inne niż grupa doświadczalna to muszą stanowić one osobną procedurę,

punkt 7

 • każda osoba biorąca udział w doświadczeniu, mająca kontakt ze zwierzęciem musi posiadać stosowne wyznaczenie,

punkt 8

 • niedopuszczalne jest jako wyraz zasady 3R stwierdzenie, że mysz albo szczur (albo jakikolwiek inny gatunek) jest najmniejszy zwierzęciem, stąd to na nich prowadzone będą doświadczenia. Wielkość zwierzęcia nie jest żadną przesłanką i w żadnym stopniu nie wpływa na odczuwanie bólu,

punkt 9

 • objawy będące przyczyną zastosowania humanitarnego zakończenia procedury muszą być specyficzne dla danego doświadczenia a nie mieć charakteru ogólnego.

     9. Jeżeli wniosek wymaga poprawy, to należy złożyć do Komisji ponownie wypełniony wniosek w wersji papierowej w 3 egzemplarzach, z oryginalnymi podpisami oraz mailowo wraz z nietechnicznym streszczeniem w EXCEL -  tylko mailowo.